نوع مدرک

شرایط تأیید

مدارک لازم جهت تأیید

شناسنامه

شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال حتماً باید عکس‌دار باشد.

شناسنامه  ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه قابل ترجمه و تأیید است.

چنانچه هر یک از وقایعه اربعه در شناسنامه افراد بالغ ذکر نشده باشد، ذکر مراتب در ترجمه الزامی است.

در کلیه صفحات شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال چنانچه واقعه قید شده باشد، عیناً ترجمه و در غیر این صورت درج عبارت: « تا تاریخ ترجمه ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده» توسط مترجم الزامی است.

 تعداد زوجات یا تعدد طلاق تماماً باید درج شود.

قید شماره سریال،  ممهور بودن عکس و ذکر کلمه المثنی در صورت المثنی بودن شناسنامه الزامی است.

تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه می شود که  ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد نه جای دیگر.

شناسنامه متوفی بر اساس ضرورت‌های پیش آمده قابل ترجمه و تأیید است.

 

کارت ملی

اصل کارت ملی چه هوشمند و یا عادی قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی فوت

اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال بدون نیاز به ارائه شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است.

در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و نظام پزشکی یا پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه شناسنامه لازم است

گواهی تجرد

 گواهی تجرد صادره از اداره ثبت احوال امور خارجه قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه شناسنامه لازم است

گواهی ولادت

گواهی ولادت اتباع داخلی تا ۱۵ روز قابل ترجمه و تأیید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه همراه تصدیق پزشک یا مامای معتمد و تأیید نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی ولادت برای اتباع خارجه با مهر ثبت احوال امور خارجه و یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

 

سند ازدواج

سند ازدواج یا رونوشت محضری آن  ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) که در ایران ازدواج نموده‌اند، با نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

ازدواج موقت و اقرار به زوجیت در صورتی تأیید می‌شود که مثل اقرارنامه در سربرگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد.

قید شروط ضمن عقد در ترجمه الزامی است.

ارائه شناسنامه یکی از طرفین لازم است 

سند طلاق

سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که  ممهور به دفترخانه اسناد رسمی باشد، با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه شناسنامه یکی از طرفین لازم است

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است و از تاریخ صدور ۳ ماه برای ترجمه اعتبار دارد.

 

کارت پایان خدمت و معافیت

کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. با این توضیح که پشت کارت نیز باید ترجمه شود. لکن کپی برابر با اصل آن قابل تأیید نیست. همچنین گواهی‌های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهینامه رانندگی

گواهینامه راهنمایی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود، قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه نیز قابلیت ترجمه و تأیید را داراست. ترجمه و تأیید و برابر با اصل نمودن گواهینامه‌های بین‌المللی فاقد منع قانونی است.

 

نوع مدرک

شرایط تأیید

مدارک لازم جهت تأیید

سند مالکیت

سند مالکیت یا المثنای آن باید  ممهور به مهر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بوده و کلیه نقل و انتقالات اعم از فک آن یا بازداشت و رفع آن در ترجمه قید شود و با مهر دفاتر ثبت اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. لکن کپی برابر با اصل سند مالکیت مطلقاً قابل ترجمه و تأیید نیست.

 

ارزیابی ملک

گزارش ارزیابی ملک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه و کارشناسان خبره به شرط تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان یا دادگستری محل قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه سند مالکیت لازم است

استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک

استعلامات ثبت اسناد در مورد املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

 

اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری

اسناد مالکیت کلیه وسایل نقلیه موتوری  ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و اسناد مالکیت ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و ساختمانی با مهر وامضای شرکت تولیدکننده قابل ترجمه و تأیید است.

 

بیع‌نامه و اجاره‌نامه در خصوص اموال منقول و غیر‌منقول

بیع‌نامه یا قرارداد فروش و اجاره‌نامه‌هایی که از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و به طور کلی در ارگان‌های دولتی تنظیم می‌شود، قابل ترجمه و تأیید است. همچنین نامه‌های تنظیمی از سوی تعاونی‌های مسکن و شرکت‌های ساختمانی به شرط ارائه روزنامه رسمی نیز قابل ترجمه و تأیید است.

 

وکالتنامه

وکالتنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور  ممهور به مهر و امضاء سردفتر قابل ترجمه وتأیید است. مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن یکسال شمسی گذشته باشد که در این صورت تنفیذ دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین الزامی است. وکالتنامه تنفیذی با ارائه وکالتنامه اصلی قابل ترجمه و تأیید است. وکالت در خصوص مراقبت‌های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر یا دیگران بدون قید حضانت یا سرپرستی بلااشکال و قابل ترجمه و تأیید است. بنابراین وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلق به پدر یا جد پدری و قابل واگذاری نبودن به غیر، قابل ترجمه و تأیید نبوده و نیاز به رای دادگاه دارد.

ارائه شناسنامه موکل لازم است

تعهدنامه

تعهدنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سردفتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه شناسنامه متعهد لازم است

اقرارنامه

اقرارنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  ممهور به مهر و امضاء سردفتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است، به شرطی که مضمون اقرارنامه وفق ماده 1259 قانون مدنی تنظیم شده باشد. با توجه به مفاد اقرارنامه، ارائه مستند آن برای ترجمه و تأیید الزامی است. مثلاً برای اقرار به فرزندخواندگی ارائه «رأی دادگاه»، برای اقرار به تجرّد ارائه «گواهی تجرد از ثبت احوال»، برای اقرار به زوجیّت ارائه «سند ازدواج یا شناسنامه»، برای اقرار به مالکیت ارائه «سند مالکیت»، و برای اقرار به نسبیّت ارائه «رأی دادگاه یا شناسنامه» الزامی است.

ارائه شناسنامه اقرارکننده و حسب مورد مستند موضوع اقرار لازم است

استشهادیه

استشهادیه ممضی به امضا شهود در صورت ممهور بودن به مهر و امضاء دفاتر رسمی قابل ترجمه و تأیید است، بعضی از استشهادیه ها مانند صلاحیت اخلاقی، تجرد وعلیه اشخاص قابل ترجمه و تأیید نیست و در بعضی دیگر، حسب مورد ارائه مستند استشهادیه الزامی است.

استشهادیه سکونت در محل پس از احراز و تأیید نیروی انتظامی یا تنظیم اقرارنامه در دفاتر در دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. استشهادیه کفالت والدین یا فرزندان در صورتی ترجمه و تأیید می شود که سن والدین از 60 سال بیشتر و دختر مجرد و پسر از حیث سنی کمتر از 18 سال باشد. همچنین مراتب به تأیید دفاتر اسناد رسمی یا شورای محل یا مسجد رسیده باشد.

ارائه شناسنامه لازم است

احکام دادگاه‌ها

اصول احکام قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادخواست، اظهارنامه، صورت جلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه و اخطاریه و به طور کلی اوراق قضائی با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادر کننده رأی قابل ترجمه و تأیید است. مگر آرای غیرقطعی صادره از شعب بدوی در مورد اشخاص مقیم خارج از کشور که باید ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی ابلاغ شود که در این مورد یعنی طرح دعوی بین ایرانی و طرف خارجی، قطعیت حکم

 

نوع مدرک

شرایط تأیید

مدارک لازم جهت تأیید

مدارک تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، پیش دانشگاهی)

کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تایید است.

 

دیپلم

تأییدیه دیپلم با مهر و امضاء آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

 

نوع مدرک

شرایط تأیید

مدارک لازم جهت تأیید

مدارک کاردانی

صادره توسط مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش و یا دانشگاه‌ها، که برحسب مورد، به تأیید اداره کل آموزش و پرورش یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، قابل ترجمه و تأیید است.

 

کارت دانشجویی

کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاه‌های کشور اعم از دولتی و غیردولتی قابل ترجمه و تأیید نیست.

 

ارزشنامه‌های تحصیلی

ارزشنامه‌های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدلیل داشتن کاربرد داخلی قابل ترجمه و تأیید نیست. به استثناء مواردی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلامانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قید می‌کند.

 

مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشنامه‌های مقاطع کاردانی‌، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ التحصیلان و غیره  ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم قابل ترجمه و تأیید است.

 

مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشنامه‌های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، و ریزنمرات فارغ‌التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی و زیرشاخه‌های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل ترجمه و تأیید است.

 

مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

دانشنامه‌های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، و ریزنمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه مزبور قابل ترجمه و تأیید است.

برای مدارک جدید صادر شده که دارای هولوگرام دانشگاه آزاد هستند، مهر و تأیید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد لازم نیست.

برای مدارک رشته‌های گروه پزشکی لازم است علاوه بر تأییدهای فوق، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مدرک را مهر و تأیید کرده باشد.

 

گواهی‌های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

گواهی‌های مربوط به اساتید و اعضای هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد با تأیید سازمان مرکزی و امضاء معرفی دانشگاه قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

 

گواهی کار اساتید دانشگاه‌های دولتی

گواهی‌های کار مربوط به اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکده ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.

 

مدارک صادره از دانشگاه‌های غیر انتفاعی

این گونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاهای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

 

مدارک و دانشنامه‌های صادره از سازمان امور استخدامی کشور

دانشنامه‌های صادره از سازمان امور استخدامی کشور ممهور به مهر سازمان و قید بلامانع بودن ترجمه از وزارتخانه ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.

 

مدارک و گواهی صادره از حوزه‌های علمیه

مدارک صادره از حوزه‌های علمیه همراه با مهر و امضا مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

 

کارت نظام پزشکی

کارت نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

 

سرفصل دروس

سرفصل دروس برای کلیه رشته‌های تحصیلی و کلیه دانشگاه‌های دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد حسب مورد قابل ترجمه و تأیید است.

 

کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری

کارنامه‌های کنکور سراسری و اسامی قبول‌شدگان در روزنامه‌ها درسربرگ‌های رسمی قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشند.

 

تعیین رتبه قبولی در دانشگاه‌های دولتی و آزاد

گواهی‌نامه‌های قبولی از دانشگاه‌های دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برای دانشگاه‌های آزاد با مهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تأیید است.

 

مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران

مدارک مزبور با تأیید اداره امور روابط بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش آزاد قابل ترجمه و تأیید است.

 

مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی مستقر در خارج از کشور

مدارک مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

 

اصل مدرک فوق دیپلم و ریز نمرات صادره از آموزشکده‌های فنی سازمان آموزش و پرورش

اصل مدرک فوق دیپلم و ریزنمرات صادره از آموزشکده‌های فنی سازمان آموزش و پرورش پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید است.

 

نوع مدرک

شرایط تأیید

مدارک لازم جهت تأیید

گواهی‌های صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای

گواهی‌های مهارت فنی‌ و‌ حرفه‌ای از سازمان فنی‌ و‌ حرفه‌ای در صورتی‌ که قبل از ترجمه به دفتر ارزشیابی مهارت‌های فنی‌‌ و حرفه‌ای ارائه شود و فرم تائید استاندارد اخذ شود قابل ترجمه و تأیید است.

اصل کارت مربیگری صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی‌های آموزشی کوتاه‌مدت ادارات دولتی

گواهی‌های صادره از سوی سازمان‌های دولتی یا دانشگاه‌ها مبنی بر گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی‌های مراکز آموزش دوره‌های زبان

گواهی‌های صادره از مراکز آموزشی دوره‌های زبان که به صورت شرکتی اداره می‌شوند، یا مجوز آموزش و پرورش را دارا هستند با ارائه روزنامه رسمی یا مجوز آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی‌های  آموزشی کوتاه مدت شرکت‌های خصوصی

گواهی‌های صادره مبنی بر گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت از طرف شرکت‌های خصوصی با ارائه  روزنامه رسمی حاوی فعالیت آموزشی شرکت قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی‌های  آموزشی کوتاه‌مدت از جهاد دانشگاهی

گواهی‌نامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی‌نامه‌های دارای ارزش استخدامی

گواهی‌نامه‌های دارای ارزش استخدامی صادره از موسسه عالی آموزش و پژوهش قابل ترجمه و تأیید نیست.

 

نوع مدرک

شرایط تأیید

مدارک لازم جهت تأیید

اساسنامه، صورتجلسه، شرکت‌نامه و اظهارنامه ثبت شرکت‌ها

اصل اساسنامه، صورتجلسه و اظهارنامه شرکت‌ها با مهر اداره ثبت شرکتها قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

رونوشت برابر با اصل اساسنامه شرکت‌ها با مهر و امضای اداره کل ثبت شرکت‌ها قابل ترجمه و تأیید است.

 

اوراق سهام

اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان، در صورت ذکر شرکت در شرکت‌نامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت قابل ترجمه و تأیید است. چنانچه میزان سهام در روزنامه یا اساسنامه قید نشده باشد و مبلغ آن از 100.000.000 (صد میلیون ریال) بیشتر باشد، استعلام از شرکت صادر کننده سهام الزامی است.

اوراق سهام شرکت‌های سهامی عام با مهر و امضای شرکت صادرکننده قابل ترجمه و تأیید است.

اوراق سهام صادره از سازمان بورس قابل ترجمه و تأیید است.

اوراق سهام شرکت‌های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی آن شرکت قابل ترجمه و تأیید است.

 

روزنامه رسمی

اصل روزنامه ی رسمی یا رونوشت برابر اصل آن که توسط روزنامه ی رسمی مهر برجسته داشته باشد قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی‌های مالیاتی

گواهی نامه های مالیاتی با مهر ممیز قابل ترجمه و تأیید است. ترازنامه ی شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور و شرکت های غیردولتی با تأیید حسابرسان خبره و تأیید انجمن حسابرسان رسمی ایران قابل ترجمه و تأیید است. شرکت ها و موسسات حسابرسی نیز می توانند برای سایر شرکت ترازمالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند در این صورت ارائه ی روزنامه ی رسمی شرکت حسابرسی جهت ترجمه و تأیید الزامی است.

 

لیست بیمه

لیست بیمه کارکنان شرکت ها همراه با برگه ی پرداخت حق بیمه یا با مهر شعبات سازمان تامین اجتماعی روی لیست بیمه ی کارکنان قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی‌های بیمه

گواهی‌های صادره از شرکت‌های بیمه مانند بیمه ایران و غیره از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت با مهر دفاتر نمایندگی شرکت‌های بیمه و یا شعبه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است.

 

قراردادهای شرکت‌های خصوصی

قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایران و خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم و ممهور به مهر اتاق بازرگانی باشد، قابل ترجمه و تأیید است. قراردادهای بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تأیید است.

 

کارت‌های اقتصادی

کارت‌های اقتصادی با مهر وزارت اقتصاد و دارایی قابل ترجمه و تأیید است.

 

نوع مدرک

شرایط تأیید

مدارک لازم جهت تأیید

گواهی‌های کار از مؤسسات و ادارات دولتی

گواهی‌های کار صادره از ادارات با مهر و امضای مرجع صادرکننده قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه مدرک تحصیلی در صورت قید مدرک و عنوان شغلی لازم است.

گواهی‌های کار صادره از مهدکودک‌ها

گواهی‌های صادره از مهدکودک‌ها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند، با تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه مدرک تحصیلی در صورت قید مدرک و عنوان شغلی و ارائه لیست بیمه یا دفترچه بیمه برای اشتغال تمام وقت لازم است.

گواهی‌های اشتغال صادره از کارخانجات

گواهی‌های کار صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا با ارائه روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه مجوز فعالیت (اصل یا کپی مهر شده توسط کارخانه) یا روزنامه رسمی (اصل یا کپی مهر شده توسط کارخانه یا شرکت روزنامه رسمی)، و مدرک تحصیلی در صورت قید مدرک و عنوان شغلی و ارائه لیست بیمه یا دفترچه بیمه برای اشتغال تمام وقت لازم است.

گواهینامه صادره از آژانس‌های هواپیمایی و گردشگری

گواهی‌های کار صادره از آژانس‌های هواپیمایی و گردشگری چنانچه به صورت شرکتی اداره می‌شوند، با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر این صورت با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه روزنامه رسمی (اصل یا کپی مهر شده توسط شرکت یا شرکت روزنامه رسمی)، و مدرک تحصیلی در صورت قید مدرک و عنوان شغلی و ارائه لیست بیمه یا دفترچه بیمه برای اشتغال تمام وقت لازم است.

گواهی صادره از داروخانه‌ها

گواهی‌های کار صادره از داروخانه‌ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه مجوز تأسیس (اصل یا کپی مهر شده توسط داروخانه)، و مدرک تحصیلی در صورت قید مدرک و عنوان شغلی و ارائه لیست بیمه یا دفترچه بیمه برای اشتغال تمام وقت لازم است.

گواهی کار صادره از شرکت‌ها

گواهی کار صادره از شرکت‌های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است در صورتی که در گواهی صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارائه مستند مزبور الزامی است. در صورتی که در گواهی صادره عنوان شغلی ذکر شده باشد، ارائه مدرک مرتبط الزامی است. چنانچه گواهی برای اشتغال تمام‌وقت صادر شده باشد، ارائه لیست بیمه یا دفترچه بیمه برای مدت مزبور لازم است. برای اشتغال پاره‌وقت، نیازی به ارائه لیست بیمه یا دفترچه بیمه نیست.

ارائه آخرین روزنامه رسمی (اصل یا کپی مهر شده توسط شرکت یا شرکت روزنامه رسمی)، و مدرک تحصیلی در صورت قید مدرک و عنوان شغلی و ارائه لیست بیمه یا دفترچه بیمه برای اشتغال تمام وقت لازم است.

گواهی‌های کار از بیمارستانها و درمانگاه‌ها

گواهی‌های کار صادره از بیمارستان‌ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شبکه بهداشت و درمان و یا دانشگاه علوم پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه مدرک تحصیلی در صورت قید مدرک و عنوان شغلی و ارائه لیست بیمه یا دفترچه بیمه برای اشتغال تمام وقت لازم است.

گواهی‌های صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان

گواهی‌های صادره با مهر سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه وتأیید است.

ارائه مدرک تحصیلی در صورت قید مدرک و عنوان شغلی و ارائه لیست بیمه یا دفترچه بیمه برای اشتغال تمام وقت لازم است.

گواهی‌های کار از دفاتر اسناد رسمی

گواهی‌های کار سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفتران قابل ترجمه و تأیید است. گواهی کار سایر افراد شاغل در دفترخانه‌ها با مهر دفترخانه کفایت می‌کند و گواهی‌های کار شاغلین در کانون سردفتران با مهر اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه مدرک تحصیلی در صورت قید مدرک و عنوان شغلی و ارائه لیست بیمه یا دفترچه بیمه برای اشتغال تمام وقت لازم است.

گواهی کار صادره از واحدهای صنفی مختلف

گواهی‌های مزبور با تأیید اتحادیه صنفی یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه جواز کسب (اصل یا کپی مهر شده توسط واحد صنفی) و مدرک تحصیلی در صورت قید مدرک و عنوان شغلی و ارائه لیست بیمه یا دفترچه بیمه برای اشتغال تمام وقت لازم است.

نوع مدرک

شرایط تأیید

مدارک لازم جهت تأیید

کارت واکسیناسیون

کارت واکسیناسیون با تأیید و مهرانیستیتو پاستور قابل ترجمه و تأیید است. رونوشت برابر با اصل گواهی‌های صادره از انیستیتو پاستور که یک موسسه بین المللی است و به زبان لاتین تحریر می‌شود نیز قابل ترجمه و تأیید است.
پیش از تحویل کارت واکسیناسیون برای ترجمه به دفتر ترجمه، کارت واکسیناسیون باید توسط انستیتو پاستور مهر شود و پس از ترجمه و تأییدات نیز ترجمه انجام شده باید توسط انستیتو پاستور مهر شود.

 

پرونده بهداشتی دانش‌آموزان

مدارک مزبور صادره از مدارس با تأیید مراکز آموزشی یا آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

 

قبوض آب، برق، تلفن و گاز

اصل قبوض آب، برق، تلفن و گاز قابل ترجمه و تأیید است.

 

فیش‌های حقوقی

فیش‌های حقوقی ادارات دولتی با مهر کارگزینی یا ارائه حکم قابل ترجمه و تأیید بوده و فیش‌های حقوقی غیردولتی با مهر و امضای شرکت همراه با روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

آخرین روزنامه رسمی شرکت (اصل یا کپی مهر شده توسط شرکت یا شرکت روزنامه رسمی)

موجودی حساب بانکی

گواهی موجودی حساب‌های بانکی تا مبلغ صد میلیون ریال در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضا بانک ذیربط قابل ترجمه و تأیید است و مازاد بر آن باید به تأیید امضاکننده مجاز (امور بین‌الملل بانک) برسد. گواهی‌های گردش مالی حسابهای بانکی که مانده آن بالاتر از مبلغ فوق باشد با مهر و امضا معرفی شده بانک (امور بین‌الملل بانک) قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

 

گذرنامه

ترجمه گذرنامه و برابر با اصل کردن کپی آن توسط مترجم قابل تأیید در قوه قضائیه می‌باشد و گذرنامه‌های موعد منقضی نیز به منظور اطلاع از مندرجات آن همین قابلیت را داراست.

 

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است همچنین رونوشت برابر اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام گردیده، قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.  

 

گواهینامه‌‌های دریانوردی

گواهینامه‌های دریانوردی با مهر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید بوده و رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تأیید می‌باشد.

 

احکام قهرمانی و رشته‌های ورزشی

احکام قهرمانی در رشته‌های مختلف ورزشی با مهر سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

 

بارنامه‌ها و اسناد صادرات و واردات

بارنامه‌های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر گمرک یا مهر سازمان هواپیمایی کشور یا سازمان بنادر و کشتیرانی، یا وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی کشتیرانی

گواهی‌های صادره از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ممهور به مهر شرکت مزبور یا وزارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

 

خرید و فروش کشتی

اسناد خرید و فروش کشتی‌ها با مهر دفاتر اسناد رسمی و با تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است. همچنین اسناد کشتی‌های متعلق به دول بیگانه که در ایران قصد فروش دارند، پس از تأیید مقامات مربوط کشور متبوع کشتی و تأیید کنسولی ایران در آن کشور و تأیید وزارت خارجه در ایران قابل ترجمه و تأیید است و در صورتی که قرارداد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد، مراتب پس از تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی‌های وکلا

گواهی‌های صادره از دفاتر وکالت و پروانه وکالت وکلای دادگستری با تأیید کانون وکلا یا مراکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی‌های فرهنگی هنری

گواهی صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی، هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل ترجمه و تأیید می‌باشد و گواهی‌های صادره توسط آموزشگاه‌ها یا مؤسسات هنری به استناد مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط مانند اداره ارشاد، آموزش و پرورش مبنی بر بلا مانع بودن فعالیت مجاز مؤسسه در امور فرهنگی هنری، قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی مربوط به روستاهای دور افتاده

گواهی مربوط به اشخاص در روستاهای دور افتاده با تأیید فرمانداری منطقه یا بخشداری محل یا شورای اسلامی یا نیروی انتظامی منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی‌های بهداشتی

گواهی‌های بهداشتی برای صدور محموله‌های غذایی به خارج از کشور با تأیید «معاونت غذا و دارو» یا «دانشگاه‌های علوم پزشکی» یا «اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی» (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قابل ترجمه و تأیید است.

 

پروانه‌های صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی و پروانه تاسیس داروخانه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی قابل ترجمه و تأیید بوده و در غیر اینصورت ارائه دانشنامه مربوط با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ترجمه ضرورت دارد.

ارائه دانشنامه تأیید شده مربوطه لازم است

اصل گواهی استاندارد محصولات صادراتی

اصل گواهی استاندارد محصولات صادراتی با مهر و امضای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی قابل ترجمه و تأیید است.

 

تقدیرنامه‌ها

تقدیرنامه‌ها قابل ترجمه و تأیید است، مگر در صورت قید مدرک تحصیلی که در این صورت تأیید آن منوط به ارائه مدرک مورد استناد است.

 در صورت قید مدرک تحصیلی، ارائه مدرک تحصیلی لازم است.

گواهی‌های انجمن مهندسین

گواهی‌های انجمن مهندسین با مهر انجمن ها و ارائه دانشنامه قابل ترجمه و تأیید است.

 

شناسنامه ساختمان و پایان کار

شناسنامه ساختمان و پایان کار با مهر شهرداری محل احداث بنا قابل ترجمه و تأیید است.

 

نوع مدرک

شرایط تأیید

مدارک لازم جهت تأیید

کارت اقامت اتباع بیگانه

کارت اقامت اتباع بیگانه صادره از امور اتباع بیگانه وابسته به وزارت کشور در صورتی قابل ترجمه و تأیید است که دارنده کارت از سوی اداره مزبور کتباً معرفی شده باشد.

 

کارت تردد اتباع خارجی

کارت تردد اتباع خارجی جهت استفاده داخلی است و قابل ترجمه و تأیید نیست.

 

گواهی صادره از سوی وزارت کشور در خصوص احوال شخصیه اتباع بیگانه

گواهی صادره از سوی وزارت کشور در خصوص احوال شخصیه اتباع بیگانه مانند تعدد فرزند و مشخصات همسر و ... قابل ترجمه و تأیید است. بنابراین اسناد عادی مبین ازدواج و طلاق قابلیت تأیید ندارد، مگر گواهی‌های صادره از وزارت کشور مبنی بر وقوع ازدواج و طلاق.

 

کپی برابر با اصل گذرنامه اتباع بیگانه

کپی برابر با اصل گذرنامه اتباع بیگانه پس از تأیید وزارت امور خارجه قابل تأیید است.

 

نوع مدرک

شرایط تأیید

مدارک لازم جهت تأیید

مدارک صادره در خارج از کشور

مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید کنسولی ایران در کشور محل صدور مدارک مزبور با تأیید وزارت امور خارجه قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی‌های صادره برای خارج از کشور

گواهی‌های صادره از طرف سازمان‌های دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارت‌خانه های خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست، مگر گواهی‌های مزبور فاقد عنوان باشد که در این صورت قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های صادره توسط شرکت‌های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست.